top of page
Privacyverklaring van het Orkest

De Vereniging het Orkest, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 40534380), hierna ook genoemd “(DE) VERENIGING", "wij" en "ons", hecht veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DE VERENIGING houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als VERENIGING zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens door DE VERENIGING

Persoonsgegevens worden door DE VERENIGING verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • het uitvoering geven aan de (lidmaatschaps)overeenkomst;

 • het bijhouden van de (leden)administratie;

 • het versturen van informatie, (digitale)communicatie aan (potentiële) leden of invallers van de VERENIGING en (potentiële) bezoekers van concerten of andere activiteiten van DE VERENIGING;

 • het vermelden van naam of plaatsen van foto's in het programmaboekje van concerten van DE VERENIGING;

 • het organiseren van concerten of andere activiteiten van DE VERENIGING, en- het verlenen van muzikale medewerking aan door andere partijen georganiseerde concerten, uitvoeringen of bijeenkomsten.

 

DE VERENIGING verwerkt persoonsgegevens enkel op basis van één van de volgende grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van onze overeenkomst met u;

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons rust;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van één van gerechtvaardigde belangen van DE VERENIGING of van derden, voor zover uw privacybelangen niet zwaarder wegen. Gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld het belang om bepaalde muzikale bezettingen te realiseren, ledenwerving en -binding, het vergroten van de (naams)bekendheid van DE VERENIGING en het werven en informeren van publiek;

 • uw toestemming (en waar van toepassing, uw uitdrukkelijke toestemming), in ieder geval als de wet de verwerking van persoonsgegevens enkel met uw toestemming toestaat.

 

Wij ontvangen persoonsgegevens in principe van uzelf, maar het is ook denkbaar dat wij persoonsgegevens verkrijgen via onze leden of invallers (bijvoorbeeld contactgegevens en instrument voor nieuwe leden of invallers), via uw werkgever (bijvoorbeeld uw naam, functie en contactgegevens wanneer wij een overeenkomst hebben met uw werkgever) of via openbare bronnen (bijvoorbeeld social media).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EER

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

DE VERENIGING bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens over leden van DE VERENIGING worden bewaard tot één jaar na het einde van de lidmaatschapsovereenkomst, tenzij DE VERENIGING verplicht is om die gegevens langer te bewaren (zoals de informatie die is opgenomen in onze financiële administratie waarvoor een bewaartermijn van 7 jaar geldt).

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens DE VERENIGING van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;

 • we maken back ups van de persoonsgegevens als daar aanleiding toe is eventueel bij technische incidenten;

 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Vereniging ‘het Orkest’, statutair gevestigd te Amsterdam.

E-mail: bestuurhetorkest@gmail.com

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd. De laatste versie is gepubliceerd op 16 januari 2019.

bottom of page